หน่วยรับเข้า

หน่วยรับเข้า
Input Unit

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วยรับเข้า Input Unit

หน่วยรับเข้า (Input Unit)
 .......หน่วยรับข้อมูลทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลอาจส่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลได้โดยตรง ซึ่ง อุปกรณ์รับเข้าในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท เช่น แผงแป้นอักขระ (keyboard) เมาส์ (mouse) ปากกาแสง (light pen) ก้านควบคุม (joystick) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (bar code reader) เป็นต้น โดยอุปกรณ์รับข้อมูลจะเปลี่ยนข้อมูลที่รับเข้ามาให้อยู่ในรูปของรหัส แล้วส่งไปยังหน่วยความจำเพื่อเตรียมทำการประมวลผลต่อไป